مزیت های کاشت سوزن های نیمه دایمی گوش ( یا کاشت گوش )(ASP)

  1. کاهش تعداد جلسات طب سوزنی .( بیمار بعد از یک کاشت ممکن است بعد از یک هفته تا یک ماه بعد نیاز به ویزیت مجدد داشته باشد.

  2. کاهش هزینه طولانی مدت .( چون تعداد جلسات و دفعات کاهش می یابد هزینه های بیمار از نظر مالی و زمانی نیز کاهش می یابد .

  3. افزایش قدرت درمان .( به دلیل افزایش مقدار زمان تحریک با کاشت سوزن ها زیر پوست بیمار .

  4. پذیرش بهتر بیماران .( با توجه به تقویت درمان و کاهش هزینه های و دفعات تردد ) .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>